Tinh Hue (Nguyen Ngoc Thach) - Long Nhat

Tình Huế (Nguyen Ngoc Thach) - Long Nhật