Tinh Hue (Nguyen Ngoc Thach) - Van Khanh

Tình Huế (Nguyen Ngoc Thach) - Vân Khánh