Dem Dai (Tha Phuong) - Nguyen Khang

Đêm Dài (Tha Phuong) - Nguyên Khang