Dem Dong (Nguyen Van Thuong) - Tran Thai Hoa

Đêm Đông (Nguyễn văn Thương) - Trần Thái Hòa