Dem Mua (Tuan Khanh) - Nguyen Hong Nhung

Đêm Mưa (Tuan Khanh) - Nguyễn Hồng Nhung