Thoang Em Xua (Nguyen Tam Han) - Dieu Hien

Thoáng Em Xưa (Nguyễn Tâm Hàn) - Diệu Hiền