Roi Mai Toi Dua Em (Nguyen Sa) - Bang Kieu, Dinh Bao & Thien Ton

Rồi Mai Tôi Đưa Em (Nguyen Sa) - Bằng Kiều, ĐÌnh Bảo & Thiên Tôn