Mua Chieu Vien Xu (Khanh Tran Ngo) - Ngoc Quy

Mưa Chiều Viễn Xứ (Khánh Trần Ngô) - Ngọc Quy