Roi Nang Co Nho (Minh Duc) - Trong Bac

Rồi Nắng Có Nhớ (Minh Duc) - Trọng Bắc