Tien Biet Tinh Xua (Bui Quang An) - Dieu Hien

Tiễn Biệt Tình Xưa (Bui Quang An) - Diệu Hiền