Nguoi Co Don (Nguyen Hong Thuan) - Ho Ngoc Ha

Người Cô Đơn (Nguyen Hong Thuan) - Hồ Ngọc Hà