Muon Yeu (Pham Toan Thang) - Ho Ngoc Ha

Muốn Yêu (Pham Toan Thang) - Hồ Ngọc Hà