Lang Dang Chieu Dong Ha Noi (Phu Quang) - Le Quyen

Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội (Phu Quang) - Lệ Quyên