Ngheo (Tran Quy) - Thao Suong

Nghèo (Tran Quy) - Thảo Sương