Trai Tim Mong Manh (Loi Viet: Le Huu Ha) - Luong Tung Quang

Trái Tim Mong Manh (Loi Viet: Le Huu Ha) - Lương Tùng Quang