Cat Bui Cuoc Doi (Son Ha) - Huynh Nguyen Cong Bang

Cát Bụi Cuộc Đời (Son Ha) - Huỳnh Nguyễn Công Bằng