Hu Khong (Tho: THTK - Nhac: Nguyen Tat Vinh) - Quynh Lan

Hư Không (Tho: THTK - Nhac: Nguyen Tat Vinh) - Quỳnh Lan