Tu Khi Em Den (Vo Thien Thanh) - Luong Tung Quang

Từ Khi Em Đến (Vo Thien Thanh) - Lương Tùng Quang