Tieng Me Ru Ngan Doi (Huynh Anh) - Thanh Ha

Tiếng Mẹ Ru Ngàn Đời (Huynh Anh) - Thanh Hà