Lang Le Tinh Toi (Tho: Pham Oanh - Nhac: Nguyen Bich) - Vu Khanh

Lặng Lẽ Tình Tôi (Tho: Pham Oanh - Nhac: Nguyen Bich) - Vũ Khanh