Dem Xuan (Pham Duy) - Thuy Duong

Đêm Xuân (Pham Duy) - Thùy Dương