Ben Kia Song (Nguyen Duc Quang) - Duc Huy

Bên Kia Sông (Nguyen Duc Quang) - Đức Huy