Mong Chieu Xuan (Ngoc Bich) - Kenny Thai

Mộng Chiều Xuân (Ngoc Bich) - Kenny Thái