Mong Chieu Xuan (Ngoc Bich) - Thanh Ha

Mộng Chiều Xuân (Ngoc Bich) - Thanh Hà