LK Dong Xanh & Gian Thien Ly Da Xa (Le Huu Ha & Pham Duy) - Bang Kieu & Tuan Ngoc

LK Đồng Xanh & Giàn Thiên Lý Đã Xa (Le Huu Ha & Pham Duy) - Bằng Kiều & Tuấn Ngọc