LK Con Gi Nua Dau (Pham Duy) - Ngoc Ha & Tran Thai Hoa

LK Còn Gì Nữa Đâu (Pham Duy) - Ngọc Hạ & Trần Thái Hòa