Hien Chuong Tinh Yeu (Tho: Du Tu Le - Nhac: Truc Ho) - Le Tam

Hiến Chương Tình Yêu (Tho: Du Tu Le - Nhac: Truc Ho) - Lê Tâm