Hien Chuong Yeu (Tho: Du Tu Le - Nhac: Nguyen Bich) - Tuan Ngoc

Hiến Chương Yêu (Tho: Du Tu Le - Nhac: Nguyen Bich)  - Tuấn Ngọc