Ben Dong Song Ky Niem (Nguyen Bich) - Bich Van

Bên Dòng Sông Kỷ Niệm (Nguyên Bích) - Bích Vân