Tinh Xuan Vien Xu (An Le Thanh) - Thuy Long

Tình Xuân Viễn Xứ (An Lệ Thanh) - Thuỵ Long