Giac Mo Chi La Giac Mo (Duc Tri)- Ho Ngoc Ha

Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ (Duc Tri)- Hồ Ngọc Hà