Con Quy Lay Chua Tren Troi (Pham Duy) - Tuan Ngoc

Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời  (Pham Duy) - Tuấn Ngọc