Ru Em (Trinh Cong Son) - Vu Khanh

Ru Em (Trinh Cong Son) - Vũ Khanh