Doi Khi (Bui Trong Nghia) - Thanh Ngoc & Ho Trung Dung

Đôi Khi (Bui Trong Nghia) - Thanh Ngọc & Hồ Trung Dũng