Xin Cho Toi (Trinh Cong Son) - Quang Dung

Xin Cho Tôi (Trinh Cong Son) - Quang Dũng