Khuc Mua Buon (Huy Lieu) - Ho Trung Dung

Khúc Mưa Buồn (Huy Lieu) - Hồ Trung Dũng