Dom Dom (Nguyen Van Dong) - Kha Tu

Đom Đóm (Nguyen Van Dong) - Khả Tú