Tinh Mo (Phan The Huy) - Quang Minh

Tình Mơ (Phan Thế Huy) - Quang Minh