Hoa Hoc Tro (Tho: Nhat Tuan - Nhac: Anh Bang) - Dam Vinh Hung

Hoa Học Trò (Tho: Nhat Tuan - Nhac: Anh Bang) - Đàm Vĩnh Hưng