Goi Nguoi Khuc Hat Trang Xua (Nguyen Hoang Do) - Anh Tuan

Gởi Người Khúc Hát Trăng Xưa (Nguyen Hoang Do) - Anh Tuấn