Co Khong Dai Lau (Vo Hoai Phuc) - Toc Tien & Diem Suong

Có Không Dài Lâu (Vo Hoai Phuc) - Tóc Tiên & Diễm Sương