Trai Tim Soi Da (Dai Phuong Trang) - Le Tam

Trái Tim Sỏi Đá (Dai Phuong Trang) - Lê Tâm