Roi Anh Trang Tan (Quoc Bao) - Luu Bich

Rồi Ánh Trăng Tan (Quoc Bao) - Lưu Bích