Hay De Mua Roi (Nguyen Kim Tuan) - Diem Lien

Hãy Để Mưa Rơi (Nguyen Kim Tuan) - Diễm Liên