Diep Khuc Tich Ta (Nguyen Hoang Do) - Tam Thu

Điệp Khúc Tịch Tà (Nguyen Hoang Do) - Tâm Thư