Anh Di Roi (Tho: DaLan Hoang - Nhac: Lynh Phuong) - Tam Thu

Anh Đi Rồi (Tho: DaLan Hoang - Nhac: Lynh Phuong) - Tâm Thư