Sao Khong O Lai Ben Nhau (Tho: My Ngoc - Nhac: Nguyen Bich) - Quynh Lan

Sao Không Ở Lại Bên Nhau (Tho: My Ngoc - Nhac: Nguyen Bich) - Quỳnh Lan