Minh Oi Em Chang Cho Ve (Anh Bang) - Nguyen Hong Nhung

Mình Ơi Em Chẳng Cho Về (Anh Bang) - Nguyễn Hồng Nhung