Tron Kiep Binh Yen (Dang Anh) - Minh Tuyet & Duong Trieu Vu

Trọn Kiếp Bình Yên (Dang Anh) - Minh Tuyết & Dương Triệu Vũ (4 tracks)