Trai Tim Bui Doi (Quoc Tuan) - Luong Tung Quang & The Son

Trái Tim Bụi Đời (Quoc Tuan) - Lương Tùng Quang & Thế Sơn